ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwum (do 2006 r.)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przetarg nieograniczony - projekt budowlany - basen (OSiR)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 o wartości poniżej 60 000 euro
 
Zamawiający: GMINA JASIEŃ reprezentowana przez Burmistrza Miasta Jasienia
Adres ul. XX – lecia 20, 68 – 320 Jasień
telefon (068) 457-88-88 fax. (068) 4578873
ogłasza przetarg nieograniczony
 
1. Przedmiot zamówienia : Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz studium jego wykonalności na: „Remont niecki basenu pływackiego wraz z hydrofornią w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jasieniu”.

2. Termin realizacji zamówienia : w okresie dwóch miesięcy od otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u P. Andrzeja Wichrowskiego tel. (068) 457 88 88 w Urzędzie Miejskim w Jasieniu ul. XX - lecia 20, pokój 201 II piętro.
4. Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2005 r. do godziny 11.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, pokój nr 105 I piętro.
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2005 roku o godzinie 12.00 w sali nr 105.
6. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 – 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zawarte w SIWZ i złożą wymagane dokumenty.
 
                                                                                                      Burmistrz
                                                                                                      /-/ Helena Sagasz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-07-29 14:24:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
B. Juszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-07-29 14:45:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
B. Juszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-07-29 14:45:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu na wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Jasieniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
 
GMINA JASIEŃ
Szkoła Podstawowa, 68-320 Jasień, ul. Marii Konopnickiej 10
woj. lubuskie, pow. żarski,
tel. 068 371-09-30, www. jasien.com.pl,
ogłasza przetarg nieograniczony
na wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Jasieniu
stanowiącego siedzibę zamawiającego.
( KNR4-011,KNR0-19,KNR2-02- Roboty w zakresie stolarki okiennej)
 
Miejsce realizacji: MIASTO Jasień, ul. Marii Konopnickiej 10
Termin realizacji - do 25.08.2005 r.,
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego przy ul. Marii Konopnickiej 10, sekretariat szkoły.
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami - Pani Mieczysława Pełka tel. 068 371-09-30 ( sprawy formalne ) i Pan Andrzej Wichrowski tel. 068 457-88-88 (sprawy merytoryczne), w godz. 9.00 - 14.00
Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego (sekretariat szkoły ) lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2005 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2005 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego przy
Ul. Marii Konopnickiej 10


Termin związania ofertą 30 dni od dnia ostatecznego terminu złożenia i otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. spełniają wymogi art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w szczególności:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:

1) Wykonawcy powinni prowadzić działalność zgodną z przedmiotem zamówienia od co najmniej dwóch lat i przedstawić wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 2 lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Wykaz musi zawierać co najmniej trzy roboty budowlane polegające na demontażu i montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz potwierdzenie, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
2) Wykonawca przedstawi wykaz kluczowego personelu przewidzianego do zatrudnienia w ramach umowy wraz z odpowiednimi uprawnieniami (minimum 1 osoba) oraz wpisem do Izby Inżynierów budownictwa potwierdzającym przynależność w/w osób do Izby na dzień składania ofert.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

c) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
                                                                                  Dyrektor Szkoły
                                                                                  /-/ mgr Mieczysława Pełka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-24 14:13:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
B. Juszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-24 14:24:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
B. Juszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-24 14:24:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasień

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przetarg nieograniczony na usługi
 
Wykonanie projektu budowlanego wraz z aktualizacją Studium jego wykonalności na : "Budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Jasień"
 
1. Kryteria wyboru oferty : najniższa cena,
 
2. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wayjaśnień dostepne do 23.05.2005 r. - nieodpłatnie,
 
3. Termin składania ofert lub wniosków o dpuszczenie do udziału w postepowaniu do 30.05.2005 r. do godz. 12.00
 
4. Otwarcie ofert nastąpi 30.05.2005 o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, ul. XX-lecia 20 , 68-320 Jasień, sala nr 105
 
                                                           Burmistrz
                                                    /-/ Helena Sagasz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-05-11 14:24:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
B. Juszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-05-11 14:28:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
B. Juszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-05-11 14:28:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg nieograniczony - sporządzenie projektu budowlanego - wodoc. Świbna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 
Zamawiający : Gmina Jasień reprezentowana przez Burmistrza Miasta Jasienia
ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień
tel. (068) 4578887 fax. (068) 4578873
ogłasza przetarg nieograniczony
 
1. Przedmiot zmówienia : Sporządzenie projektu budowlanego wraz ze studium jego wykonalności na : "Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Świbna - gmina Jasień"
 
2. Termin realizacji zamówienia : trzy miesiące od daty zawarcia umowy
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Wiktora Tatarka w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, ul. XX-lecia20, pokój nr 202.
4. Oferty należy składać do dnia 01.02.2005 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jasieniu pok. 105
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2005 r. o godz. 12.30 w sali nr 105.
6. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zawarte w SIWZ i złóżą wymagane dokumenty.
 
                                                                                                 Burmistrz
                                                                                           /-/ Helena Sagasz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-01-17 08:18:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
B. Juszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-01-17 08:24:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
B. Juszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-01-17 08:24:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - nadzór inwestorski - Jabłoniec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 
Zamawiający : Gmina Jasień reprezentowana przez Burmistrza Miasta Jasienia
ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień
tel. (068) 4578887 fax. (068) 4578873
ogłasza przetarg nieograniczony
 
1. Przedmiot zamówienia : Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu sieci wodociągowej w m. Jabłoniec - gmina Jasień
 
2. Termin realizacji zamówienia : 30 czerwiec 2005 r.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Wiktora Tatarka w Urzędzie Miejskim w Jasieniu ul. XX-lecia 20 pok. nr 202
4. Oferty należy składać do dnia 30.12.2004 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jasieniu pok. ne 105
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2004 r. o godz. 12.30 w sali nr 105
6. W rzetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zawarte w SIWZ i złożą wymagane dokumenty
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-12-15 08:22:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
B. Juszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-12-15 08:22:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
B. Juszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-12-15 08:22:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie - wodociąg Jabłoniec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
Biuletyn Zamówień Publicznych Warszawa, dnia 17.09.2004 r. - nr 162, ogłoszenie nr 45691 
 
Budowa sieci wodąciągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jabłoniec
termin składania ofert: do 29.10.2004 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-09-20 08:40:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
B. Juszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-09-20 08:40:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
B. Juszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-09-20 08:40:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejscowości Jabłoniec gmina Jasień

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamiawiajacy : Urząd Miejski w Jasieniu
                       Plac Wolności 2
                       68-320 Jasień
                       woj. Lubuskie
                       powiat Żarski
                       nr tel/fax 68 3710651
REGON 970770617
Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami : Wiktor Tatarek
           tel. 3710651 wew. 36
           udziela informacji w godzinach od 8.00 do 14.00
 
Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych
Przedmiot ogłoszenia jak w tytule PKWiU 74.20.3
           miejsce realizacji zamówienia : Gmina Jasień
Termin realizacji zamówienia : pożądany 3 miesiące od daty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 600,00 zł
Kryteria wyboru oferty: cena 80%, termin realizacji 20%
Specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym cena formularza: nieodpłatna.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podst. art. 19 ust.1 i art.22 ust.7 ustawy, spełniajacy nastepujace warunki: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego pkt.5 str.3
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lok. nr 8 w terminie do 29.09.2003 do godz.10.00
Otwarcie ofetr nastąpi w siedzibie zamawiającego w lok. nr 3 29.09.2003 o godz.10.30

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-09-05 09:33:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
B. Juszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-09-05 09:33:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
B. Juszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-09-05 09:33:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg nieograniczony na „budowę sieci wodociągowej"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Terminin składania ofert: do 04.08.2003 do godz. 10.00
Miejsce składania ofert  : siedziba zamawiającego , lokal nr 8 w

Przetarg nieograniczony na „budowę sieci wodociągowej z PCV DN 160 mm od stacji hydroforowej przy ul. Leśnej w Jasieniu do stacji wodociągowej we wsi Lisia Góra gmina Jasień”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-06-25 15:34:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
B. Juszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-06-25 15:35:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
B. Juszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-06-25 15:35:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji