ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2029
Nr aktu prawnego
XV/105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV/98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2029
Nr aktu prawnego
XIV/97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014 – 2020 przyjętej uchwałą nr XXXV/316/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 15 maja 2014 r.
Nr aktu prawnego
XIV/104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Nr aktu prawnego
XIV/103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jasieniu poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej z siedzibą w Golinie
Nr aktu prawnego
XIV/102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dot. wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze o uznanie lasów za ochronne.
Nr aktu prawnego
XIV/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIV/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz rekla
Nr aktu prawnego
XIV/99/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji