ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
XLVIII/316/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/125/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nr aktu prawnego
XLIX/319/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/219/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Nr aktu prawnego
XLIX/318/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/124/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XLIX/317/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLVIII/315/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze Powiatu Żarskiego
Nr aktu prawnego
XLVIII/314/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XLVIII/313/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XLVIII/312/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XLVIII/311/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XLVIII/310/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji