ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 27934
Statystyki 25570
Rejestr zmian 4090157

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 50565
Narodowy Spis Powszechny 2021r. 5303
Wybory 307319
Referenda 25327
Gmina Jasień 73857
Podstawa prawna działania 13564
Urząd Miejski 64760
Rada Miejska 29080
Komisje 21589
Burmistrz 22354
Sprawozdania finansowe 610
za 2020 712
za 2019 544
Wykonanie budżetu 470
Sprawozdania roczne 1348
Sprawozdania kwartalne 4090
Sprawozdania z wykonania budżetu 4099
Sołectwa w Gminie 61765
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 56650
Prawo krajowe 30832
Jednostki Organizacyjne 305
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu 24075
Szkoła Podstawowa w Wicinie 17511
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 23182
MGOPS 124142
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu 667
Prawo lokalne 12104
Budżet gminy 5204
Statut gminy 56749
Regulamin organizacyjny urzędu 21792
Protokoły 12673
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 50454
Oświadczenia majatkowe 1183763
Akty prawne 4661225
Uchwały Rady Miejskiej 4398706
Projekty uchwał 73346
Zarządzenia Burmistrza 4314181
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 39270
Zamówienia Publiczne od 2021r. 4194
Plany postępowań 3974
Zamówienia publiczne do 130tys. zł. 4650
Zamówienia Publiczne do 2020r. 933947
Plany postępowań 15053
Archiwum zamówień publicznych 541441
Wyniki zamówień publicznych 547429
Wyniki 461557
Zamówienia do 30.000 Euro 164623
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 297866
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 43376
Karty usług 52802
Podstawowe 8649
Dowody osobiste 8481
Gospodarka nieruchomościami 7573
Urząd Stanu Cywilnego 15782
Ewidencja ludności 10730
Wsparcie rodzin 500 13777
Dodatek mieszkaniowy 11290
Dodatek energetyczny 13110
Ubezpieczenie zdrowotne 12154
Stypendia socjalne 11638
Fundusz alimentacyjny 9908
Działalność gospodarcza 5185
Ankieta satysfakcji 12130
Rada Miejska w Jasieniu 7042
Zawiadomienia o sesjach 38765
Interpelacje i odpowiedzi 49390
Protokoły z głosowań 20046
Transmisja na żywo 0
Nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 33087
Aktualne 3087776
Powszechny Spis Rolny 2020 1577
LPR Gminy Jasień 15849
Archiwum 19145
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 408196
Interpelacje i odpowiedzi 43686
Protokoły 8947
Podatki i opłaty 21175
Druki, deklaracje i formularze 127896
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20326
Przepisy prawne dotyczące naboru 14746
Wakaty-Ogłoszenia 11831
Ogłoszenia o naborze 168073
Informacje dla kandydatów 97126
Informacja o wynikach naboru. 113200
Archiwum 91446
Adresy i telefony 58341
Organizacje pozarządowe 14618
Ogłoszenia 186182
Podstawy prawne 11645
Rejestr org. pozarządowych 14236
Oferty na relizację zadania publicznego 140336
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 553
Skład Komisji 501
Zakres działania Komisji 396
Przepisy prawne 573
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 362
Instytucje pomocowe 430
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 557
Kontakt 477
Dyżur GKRPA 136
Posiedzenia GKRPA 484
Leczenie odwykowe 423
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 365
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 81938
Gospodarka Odpadami 342
ogłoszenia 127
formularz deklaracji 531
opłata 549
harmonogram 481
podmiot odbierający odpady komunalne 91
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 354
poziom recyklingu 316
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 84
akty prawne 95
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 189
Analiza Systemu Gospodarki 238
Ochrona Środowiska 40514
INFORMACJE 72986
ZAWIADOMIENIA 80032
OGŁOSZENIA 195631
Ochrona przyrody 716
Ochrona klimatu 274
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 26861
Utrzymanie czystości 18527
Utylizacja azbestu 59517
Gospodarka ściekowa 3694
Raporty o stanie Gminy 7607
Sprawozdania Burmistrza 42290
Rejestry i ewidencje 26449
Rejestr Działalności Regulowanej 24895
Rejestr instytucji kultury 16952
Archiwum 3943
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 1248
Rejestr umów 187
Dostęp do informacji publicznej 37711
Lobbing 12731
Opinie SO RIO 143642
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 102387
Zbiory danych przestrzennych 548
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 29321
Plan ochrony parku kulturowego 8810
Strategia rozwoju 55722
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 28522
Projekty 507
Petycje 25659
Ponowne wykorzystanie 3744
Ochrona danych osobowych 16226
klauzule informacyjne 1205
Dostępność 687
Deklaracja dostępności. 1373
Koordynator ds. dostępności 196
Plany działania 837
Zarządzenie 1103
Czytaj więcej 602
Formularz wniosku 540
Raporty o stanie dostępności 531
Tekst łatwy do czytania (ETR) 755
Gminny portal mapowy 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 34422
O biuletynie 30158
Kontakt 45095
Kanały RSS 14563
Mapa serwisu 214
« powrót do poprzedniej strony