ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 28369
Statystyki 25974
Rejestr zmian 4340963

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 52543
Narodowy Spis Powszechny 2021r. 7985
Wybory 324149
Referenda 26288
Gmina Jasień 75441
Podstawa prawna działania 14024
Urząd Miejski 69286
Rada Miejska 30776
Komisje 22315
Burmistrz 23101
Sprawozdania finansowe 996
za 2020 1160
za 2019 936
Wykonanie budżetu 860
Sprawozdania roczne 2151
Sprawozdania kwartalne 6821
Sprawozdania z wykonania budżetu 6585
Sołectwa w Gminie 64107
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 57849
Prawo krajowe 31688
Jednostki Organizacyjne 305
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu 25064
Szkoła Podstawowa w Wicinie 18598
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 24613
MGOPS 129171
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu 1137
Prawo lokalne 12104
Budżet gminy 5228
Statut gminy 58169
Regulamin organizacyjny urzędu 22791
Protokoły 13046
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 52115
Oświadczenia majatkowe 1244188
Akty prawne 5008702
Uchwały Rady Miejskiej 4726994
Projekty uchwał 76801
Zarządzenia Burmistrza 4649790
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 40488
Zamówienia Publiczne od 2021r. 6794
Plany postępowań 7320
Zamówienia publiczne do 130tys. zł. 8867
Zamówienia Publiczne do 2020r. 970338
Plany postępowań 17448
Archiwum zamówień publicznych 569186
Wyniki zamówień publicznych 575697
Wyniki 488865
Zamówienia do 30.000 Euro 170910
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 308523
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 44987
Karty usług 54301
Podstawowe 9501
Dowody osobiste 9135
Gospodarka nieruchomościami 8131
Urząd Stanu Cywilnego 17058
Ewidencja ludności 11611
Wsparcie rodzin 500 14235
Dodatek mieszkaniowy 11770
Dodatek energetyczny 13617
Ubezpieczenie zdrowotne 12576
Stypendia socjalne 12772
Fundusz alimentacyjny 10304
Działalność gospodarcza 5602
Ankieta satysfakcji 12574
Rada Miejska w Jasieniu 8469
Zawiadomienia o sesjach 48555
Interpelacje i odpowiedzi 57965
Protokoły z głosowań 26762
Transmisja na żywo 0
Nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 33420
Aktualne 3254814
Powszechny Spis Rolny 2020 2051
LPR Gminy Jasień 16735
Archiwum 19767
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 427217
Interpelacje i odpowiedzi 45237
Protokoły 9443
Podatki i opłaty 22448
Druki, deklaracje i formularze 152446
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20337
Przepisy prawne dotyczące naboru 15496
Wakaty-Ogłoszenia 11867
Ogłoszenia o naborze 176438
Informacje dla kandydatów 103713
Informacja o wynikach naboru. 121410
Archiwum 104224
Adresy i telefony 60003
Organizacje pozarządowe 15094
Ogłoszenia 198669
Podstawy prawne 12123
Rejestr org. pozarządowych 14874
Oferty na relizację zadania publicznego 154196
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 906
Skład Komisji 947
Zakres działania Komisji 711
Przepisy prawne 1088
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 685
Instytucje pomocowe 769
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 989
Kontakt 824
Dyżur GKRPA 235
Posiedzenia GKRPA 877
Leczenie odwykowe 778
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 676
Wniosek 303
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 84551
Gospodarka Odpadami 807
ogłoszenia 1656
formularz deklaracji 1120
opłata 1207
harmonogram 1665
podmiot odbierający odpady komunalne 601
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 762
poziom recyklingu 898
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 429
akty prawne 1300
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 594
Analiza Systemu Gospodarki 947
Odpady z gospodarstwa 314
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 306
Ochrona Środowiska 41737
INFORMACJE 76366
ZAWIADOMIENIA 83764
OGŁOSZENIA 206654
Ochrona przyrody 1566
Ochrona klimatu 797
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 46694
Utrzymanie czystości 19864
Utylizacja azbestu 64794
Gospodarka ściekowa 5450
Program Ochrony Środowiska 468
Raporty o stanie Gminy 9582
Sprawozdania Burmistrza 43753
Rejestry i ewidencje 26809
Rejestr Działalności Regulowanej 26013
Rejestr instytucji kultury 18045
Archiwum 4418
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 1618
Rejestr umów 2097
Dostęp do informacji publicznej 38868
Lobbing 13487
Opinie SO RIO 150496
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 110298
Zbiory danych przestrzennych 2502
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 30101
Plan ochrony parku kulturowego 9217
Strategia rozwoju 59704
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 29716
Projekty 802
komunikaty 324
Petycje 28006
Ochrona danych osobowych 17908
klauzule informacyjne 2391
Dostępność 1079
Deklaracja dostępności. 2184
Koordynator ds. dostępności 314
Plany działania 1489
Zarządzenie 1665
Czytaj więcej 938
Formularz wniosku 830
Raporty o stanie dostępności 832
Tekst łatwy do czytania (ETR) 1247
Gminny portal mapowy 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35085
O biuletynie 30731
Kontakt 46227
Kanały RSS 14840
Mapa serwisu 483
« powrót do poprzedniej strony