ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 28196
Statystyki 25812
Rejestr zmian 4239429

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 51857
Narodowy Spis Powszechny 2021r. 6966
Wybory 318121
Referenda 25940
Gmina Jasień 74842
Podstawa prawna działania 13850
Urząd Miejski 67641
Rada Miejska 30130
Komisje 22059
Burmistrz 22808
Sprawozdania finansowe 852
za 2020 989
za 2019 817
Wykonanie budżetu 709
Sprawozdania roczne 1888
Sprawozdania kwartalne 5937
Sprawozdania z wykonania budżetu 5791
Sołectwa w Gminie 63306
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 57433
Prawo krajowe 31387
Jednostki Organizacyjne 305
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu 24685
Szkoła Podstawowa w Wicinie 18184
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 24043
MGOPS 127476
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu 960
Prawo lokalne 12104
Budżet gminy 5224
Statut gminy 57667
Regulamin organizacyjny urzędu 22433
Protokoły 12902
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 51525
Oświadczenia majatkowe 1219901
Akty prawne 4856037
Uchwały Rady Miejskiej 4583733
Projekty uchwał 75501
Zarządzenia Burmistrza 4503672
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 40090
Zamówienia Publiczne od 2021r. 5802
Plany postępowań 5939
Zamówienia publiczne do 130tys. zł. 7198
Zamówienia Publiczne do 2020r. 954768
Plany postępowań 16561
Archiwum zamówień publicznych 557347
Wyniki zamówień publicznych 563466
Wyniki 477297
Zamówienia do 30.000 Euro 168418
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 304293
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 44344
Karty usług 53801
Podstawowe 9216
Dowody osobiste 8954
Gospodarka nieruchomościami 7936
Urząd Stanu Cywilnego 16547
Ewidencja ludności 11353
Wsparcie rodzin 500 14053
Dodatek mieszkaniowy 11585
Dodatek energetyczny 13423
Ubezpieczenie zdrowotne 12424
Stypendia socjalne 12374
Fundusz alimentacyjny 10152
Działalność gospodarcza 5443
Ankieta satysfakcji 12393
Rada Miejska w Jasieniu 7816
Zawiadomienia o sesjach 44349
Interpelacje i odpowiedzi 54465
Protokoły z głosowań 23783
Transmisja na żywo 0
Nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 33282
Aktualne 3183769
Powszechny Spis Rolny 2020 1876
LPR Gminy Jasień 16378
Archiwum 19543
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 419653
Interpelacje i odpowiedzi 44670
Protokoły 9219
Podatki i opłaty 21936
Druki, deklaracje i formularze 140812
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20334
Przepisy prawne dotyczące naboru 15211
Wakaty-Ogłoszenia 11847
Ogłoszenia o naborze 172650
Informacje dla kandydatów 100969
Informacja o wynikach naboru. 118273
Archiwum 99500
Adresy i telefony 59356
Organizacje pozarządowe 14883
Ogłoszenia 193163
Podstawy prawne 11941
Rejestr org. pozarządowych 14640
Oferty na relizację zadania publicznego 148499
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 772
Skład Komisji 773
Zakres działania Komisji 587
Przepisy prawne 882
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 564
Instytucje pomocowe 638
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 826
Kontakt 688
Dyżur GKRPA 195
Posiedzenia GKRPA 733
Leczenie odwykowe 665
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 554
Wniosek 190
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 83516
Gospodarka Odpadami 608
ogłoszenia 825
formularz deklaracji 908
opłata 960
harmonogram 1005
podmiot odbierający odpady komunalne 415
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 610
poziom recyklingu 695
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 315
akty prawne 924
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 452
Analiza Systemu Gospodarki 673
Odpady z gospodarstwa 195
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 196
Ochrona Środowiska 41264
INFORMACJE 75117
ZAWIADOMIENIA 82353
OGŁOSZENIA 202297
Ochrona przyrody 1200
Ochrona klimatu 525
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 38272
Utrzymanie czystości 19391
Utylizacja azbestu 62643
Gospodarka ściekowa 4743
Program Ochrony Środowiska 212
Raporty o stanie Gminy 8821
Sprawozdania Burmistrza 43251
Rejestry i ewidencje 26675
Rejestr Działalności Regulowanej 25641
Rejestr instytucji kultury 17649
Archiwum 4231
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 1473
Rejestr umów 268
Dostęp do informacji publicznej 38453
Lobbing 13216
Opinie SO RIO 147815
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 107057
Zbiory danych przestrzennych 1829
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 29808
Plan ochrony parku kulturowego 9056
Strategia rozwoju 58101
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 29245
Projekty 689
komunikaty 202
Petycje 27108
Ochrona danych osobowych 17254
klauzule informacyjne 1943
Dostępność 937
Deklaracja dostępności. 1908
Koordynator ds. dostępności 268
Plany działania 1226
Zarządzenie 1455
Czytaj więcej 804
Formularz wniosku 729
Raporty o stanie dostępności 715
Tekst łatwy do czytania (ETR) 1071
Gminny portal mapowy 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 34846
O biuletynie 30539
Kontakt 45773
Kanały RSS 14735
Mapa serwisu 380
« powrót do poprzedniej strony